Công trình tiêu biểu về phá dỡ và đào móng|Tam Hoa