Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũ|Tam Hoa

  SỞ KẾ HOẠC VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG TAM HOA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                   ----------0O0---------


BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

(Trước khi phá dỡ công trình)

Hà Nội, Ngày ……..Tháng…….Năm 2018

Chúng tôi:
1. Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).
Ông (bà):…………………………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………….........................................................
Số CMTND:……………………………………………………………………………...
Số điện thoại:…………………………………………………………………………….
2. Đại diện nhà thi công phá dỡ nhà(bên B).
Ông (bà):…………………………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………….........................................................
Số CMTND:……………………………………………………………………………...
Số điện thoại:…………………………………………………………………………….
3. Đại diện công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa (bên C).
Ông (bà): Đoàn văn Hải                            Số điện thoại: 0367 222 111
Chức vụ: Phó giám đốc
Số CMTND: ……………………………………………………………………………

Hôm nay ngày …….tháng…….năm 2018 ba  bên chúng tôi cùng khảo sát hiện trạng nhà của bên A, tại nhà có địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đặc điểm của nhà cần khảo sát hiện trạng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực:


+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh):
Các bên thống nhất hiện trạng công trình được ghi nhận theo thước phim đã quay video vào ngày …….tháng…….năm 2018
Bên C có trách nhiêm giữ và bảo vệ thước phim đến khi thanh lý hợp đồng phá dỡ

Từ khóa tìm kiếmMau bien ban khao sat hien trang cong trinh xay dung | Biên bản khảo sát hiện trạng


        Đại diện bên A                              Đại diện bên B                              Đại diện bên C
 
Tư vấn liên quan