Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũ|Tam Hoa

 SỞ KẾ HOẠC VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TAM HOA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                   ----------0O0--------- 

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

(Trước khi phá dỡ công trình)


 

Hà Nội, Ngày ……..Tháng…….Năm 2020


Chúng tôi:

 

 

1. Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

2. Đại diện nhà thi công 

phá dỡ nhà

 

(bên B).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

 

 

3. Đại diện công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa (bên C).

Ông (bà): Đoàn văn Hải                            Số điện thoại: 0356.222.111

Chức vụ: Phó giám đốc

Số CMTND: ……………………………………………………………………………


Hôm nay ngày …….tháng…….năm 2020 ba  bên chúng tôi cùng khảo sát hiện trạng nhà của bên A, tại nhà có địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của nhà cần khảo sát hiện trạng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực

............................................................................................................................................................................................................................................................


+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh):

Các bên thống nhất hiện trạng công trình được ghi nhận theo thước phim đã quay video vào ngày …….tháng…….năm 2020

Bên C có trách nhiêm giữ và bảo vệ thước phim đến khi thanh lý hợp đồng phá dỡ


>>>>> Từ khóa tìm kiếm: Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũ <<<<<

 
        Đại diện bên A                              Đại diện bên B                              Đại diện bên C
 
Tin tức liên quan