Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng tại Hà Nội|Tam Hoa


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2018

HỢP ĐỒNG THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI XÂY DỰNG

Số:            /2018/HĐVCRT


Về việc: THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI, PHẾ THẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tại địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Giữa

Ông ………………………………………………………………………………


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAM HOA


PHẦN I . CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

  Căn cứ luật xây dựng năm 2014
  Căn cứ luật đấu thầu năm 2013
  Căn cứ luật bảo vệ môi trường năm 2014
Căn cứ nghị định số 48/2010/NĐ-CP Ngày 07/05/2010 của chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Căn cứ nghị động số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của chính về hoạt động trong xây dựng.

PHẦN II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG THU GOM VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI

1. Bên Giao khoán (gọi tắt là bên A): 
- Người đại diện              : Ông ……………………………………………
- Chức vụ                            : Chủ nhà
- Địa chỉ công trình             : ………………………………………………..
- Số điện thoại                     : ……………………………………………….
2. Bên Nhận khoán (gọi tắt là bên B): 
- Tên đơn vị               : Công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa
- ĐPGD                          : Tầng 11, tòa nhà Mipec tower, 229 Tây Sơn, Hà Nội
- Người đại diện               : Ông Đoàn Văn Hải       
- Chức vụ                             : Phó Giám đốc 
- Điện thoại               : 01667.222.111
- Người thực hiện hợp đồng: Ông Đoàn Văn Hải,  Điện thoại: 01667 222 111
- Mã số thuế               :  0106838916
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển rác thải xây dựng công trình với những điều khoản sau:

PHẦN III - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1.  ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Bên A giao và Bên B nhận thực hiện việc vận chuyển phế thải xây dựng bao gồm: Rác thải phá dỡ của công trình, đất thải sau khi đào móng, rác thải của công trình cũ để lại… Địa chỉ công trình: …………………………………………………………………………..

Điều 2.  GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1:Giá trị hợp đồng:
Giá trị hợp đồng trọn gói chưa bao gồm VAT: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn)
2.2: Hình thức tạm ứng và thanh toán: 
Sau khi bên B chuyển toàn bộ rác thải ra khỏi công trình và chuyển đến bãi tập kết đúng quy định của thành phố. Bên A thanh toán toàn bộ số tiền thu gom và vận chuyển rác thải là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn)
      Giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Từ khóa có thể tìm kiếm: Giấy xin phép đổ thải | Hợp đồng đổ đất |Hợp đồng bãi đổ thải

ĐIỀU 3.  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

-Thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường năm 2014
- Xe vận chuyển phế thải đảm bảo đầy đủ bạt che chắn và không chở cao quá thành xe.
- Xe phải dừng hoạt động trước 5h sáng hàng ngày.
- Đảm bảo quá trình thu dọn, vận chuyển và xử lý rác thải đúng theo các quy định của thành phố và bảo vệ môi trường hiện hành.
- Vận chuyển rác đổ tại bãi thải của công ty. 
Địa chỉ bãi thải: Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội

Điều 4.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

- Đảm bảo mặt bằng, đường giao thông để bên B tập kết phế thải từ trong công trình ra ngoài ô tô được thuận lợi.
- Đảm bảo thời gian làm việc, thanh toán đúng như trong hợp đồng.

Điều 5:  THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

5.1. Thời gian thực hiện hợp đồng : 5 ngày đêm

Điều 6.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này;
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên đã tiến hành nghiệm thu bàn giao mặt bằng cho bên A, Bên A thanh toán hết tiền cho Bên B.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau./.


   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

KeyHop dong van chuyen phe thai
                           
 
Các tin tức khác
Tin tức liên quan